Οικονομική Ορολογία Εξαγωγών

 

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι έχουν θεσπίστει από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce ή ICC) και αφορούν την διακίνηση εμπορευμάτων. Οι εμπορικοί αυτοί όροι έχουν ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε ομάδα να προσδιορίζει με σαφήνεια ποιος (ο αγοραστής ή ο πωλητής) είναι υπεύθυνος για την διακίνηση εμπορευμάτων από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη καθώς επίσης και ποιος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Η κάθε ομάδα όρων περιγράφεται με τρεις λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. EXW, CIF). Γίνονται ευρέως αποδεκτοί από κυβερνήσεις, τελωνιακές και δικαστικές αρχές αλλά και από τους συναλλασσόμενους. Ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο από όλους περιορίζοντας τις παρερμηνείες καθώς επίσης περιορίζουν σημαντικά την ανάγκη σύνταξης ειδικής συμφωνίας για κάθε συναλλαγή. Η επιλογή του κατάλληλου Incoterm για κάθε αγοροπωλησία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.

 

Κατηγορία Ε

 

Όροι όπου ο πωλητής θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή

 

EXW= Ex Works =

Ο πωλητής έχει το προϊόν έτοιμο (συσκευασμένο προς μεταφορά) έξω από τις εγκαταστάσεις (εργοστάσιο, αποθήκη) του πωλητή τη συμφωνημένη ημερομηνία; δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, ασφάλισης κλπ

Κατηγορία F

 

Όροι όπου ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής

FCA= Free Carrier

Ελεύθερο στον μεταφορέα.

 

 

FAS= Free Alongside Ship

Ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου.

 

 

FOB = Free On Board

Ελεύθερο επί του πλοίου

Κατηγορία C

 

Όροι όπου ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς, αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων

CFR= Cost And Freight

Αξίακαιναύλος

 

 

CIF= Cost, Insurance and Freight

Αξία, ασφάλειακαιναύλος

 

 

CPT Carriage Paid To

Μεταφορά πληρωμένη μέχρι...

 

 

CIP= Carriage And Insurance Paid To

Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι...

Κατηγορία D

 

Όροι όπου ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού

DAF= Delivered At Frontier

Παραδοτέοστασύνορα...

 

 

DES= Delivered Ex Ship

Παραδοτέο εκ του πλοίου...

 

 

DEQ= Delivered Ex Quay (Duty Paid)

Παραδοτέο εκ της προκυμαίας (δασμός πληρωμένος)...

 

 

DDU= Delivered Duty Unpaid

Παραδοτέο, δασμός απλήρωτος...

 

 

DDP= Delivered Duty Paid

Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος...